Minimum Deposit Poker by Poker Free MoneyPoker Joomla TemplatesFree PokerDeposit Poker

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม ประจำปี 2556

กิจกรรม - ภาพกิจกรรม

สอนเสริมรายวิชา การจัดการพนักงานสัมพันธ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2556

สอนเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 29 กรกรฎาคม 2556

โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

โครงการจิตอาสาพัฒนานักศึกษา ณ บ้านวัชรเวศน์
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556
โครงการ “นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน (HR  Professional)” ครั้งที่ 2 
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2556
โครงการ “ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์”
วันที่ 2 มีนาคม 2556
สอนเสริมรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง การัฒนาบุคลิกภาพทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการสัมมนา “การปรับค่าจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 300 บาท”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
 

PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม ประจำปี2555

กิจกรรม - ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ "นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเพื่อชุมชน HR PROFESSIONAL"

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2555

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2
เวลาเท่าไรแล้วจ้า

กิจกรรมมอบห้องสมุด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2553 หมู่ 1 จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ บริเวณชั้น 2 อาคาร 41 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมเกียรติ  แดงเจริญ เป็นประธานในพิธีและรับมอบห้องสมุด ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบรรยากาศให้มีแหล่งหนังสือประเภทต่าง ๆ มากมาย  พร้อมทั้งตกแต่งสร้างบรรยากาศให้น่าอ่านหนังสือมากขึ้น

สอนเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สาขาวิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมสอนเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีอาจารย์ศศิธร  ปานทอง เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้เชิญอาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้  และเชิญวิทยากร  คุณกนกพร  จันทร์เขียวและทีมงาน จาก BSC Cosmetic มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกายให้เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับการเข้าสังคม นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าในและเทคนิคต่าง ๆ ในการแต่งหน้าในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

โครงการจิตอาสาพัฒนานักศึกษา บ้านวัชรเวศน์ วันที่ 27-28มิถุนายน 2556

กิจกรรมสอนเสริมรายวิชา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สาขาวิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมสอนเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีอาจารย์ศศิธร  ปานทอง เป็นอาจารย์ผู้สอน ได้เชิญอาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้  และเชิญวิทยากร  คุณกนกพร  จันทร์เขียวและทีมงาน จาก BSC Cosmetic มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกายให้เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับการเข้าสังคม นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าในและเทคนิคต่าง ๆ ในการแต่งหน้าในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

“ปรับสภาพภูมิทัศน์"

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์รุ่น 2553 จัดโครงการ “ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาการจัดการ บริเวณใต้อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเกียรติจาก รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง เป็นประธานในพิธี รับมอบโครงการ “ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ในอาคารเรียน สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงามประทับใจแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลภายนอกอีกด้วย